flaggen-icons-deutschland

VerkoopvoorwaardenProduct zoeken 

 

Algemene Voorwaarden PRINMAC B.V.

 

Artikel 1. Algemeen

Artikel 2. Aanbiedingen

Artikel 3. Prijzen

Artikel 4. Levering en risico

Artikel 5. Risico-overgang

Artikel 6. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

Artikel 7. Retourneren/retourname

Artikel 8. Aanvaarding en reclamaties

Artikel 9. Kwaliteit

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Artikel 11. Garantie

Artikel 12. Betaling

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

Artikel 14. Merken(bescherming) en handelsnaam

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

In deze voorwaarden wordt PRINMAC B.V. aangeduid als wij, opdrachtnemer of verkoper en wordt de wederpartij aangeduid als opdrachtgever of koper.
 

Artikel 1. Algemeen

 

1.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle schriftelijke en mondelinge aanbiedingen die wij doen en op alle overeenkomsten die wij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn.

1.2       Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.

            1.3       ICC International Commercial Terms 2000 zijn niet van toepassing.

 

Artikel 2. Aanbiedingen

 

2.1       Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien een aanbieding in de vorm van een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2       Aanvaardingen van, voor opdrachtgever of opdrachtnemer, ongebruikelijke aanbiedingen of aanvaardingen van voor opdrachtnemer nieuwe opdrachtgevers worden door opdrachtnemer bevestigd door middel van een orderbevestiging. Indien binnen 2 dagen na dagtekening van onze orderbevestigingen door opdrachtgever tegen de inhoud hiervan geen schriftelijke bezwaren kenbaar zijn gemaakt, wordt onze orderbevestiging geacht de gemaakte afspraken juist en volledig weer te geven en is een overeenkomst op dat moment tot stand gekomen. Indien een orderbevestiging door opdrachtgever voor akkoord getekend aan opdrachtnemer wordt geretourneerd is de overeenkomst op het moment van ontvangst van de orderbevestiging tot stand gekomen. Wijziging of annulering is dan niet meer mogelijk.

2.3       Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, zoals data, tekeningen, elektronische bestanden, etc., mag opdrachtnemer vertrouwen op de juistheid van die informatie en zullen wij ons op die informatie baseren.

2.4       Een aanbieding of een opdrachtbevestiging die wij aan opdrachtgever doen toekomen, die voor beide partijen klaarblijkelijke omissies bevat wordt geacht niet te zijn gezonden voor zover het deze omissies betreft.

2.5       Opdrachtgever kan zijn opdracht mondeling, bijvoorbeeld per telefoon, of schriftelijk, bijvoorbeeld per fax, e-mail of brief geven. Indien opdrachtgever een mondelinge opdracht geeft is het risico van juistheid van de opdracht voor rekening van opdrachtgever.

 

 

 

 

Artikel 3. Prijzen

 

3.1       De prijzen in aanbiedingen van opdrachtnemer luiden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in euro's (€).

3.2       Alle leveringen geschieden tegen de prijs die op de dag van levering laatstelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever is bekendgemaakt. Deze bekendmaking wordt geacht te hebben plaatsgevonden middels algemene publicatie van een door opdrachtnemer gehanteerde prijslijst.

3.3       Onze prijzen zijn af magazijn te Son, exclusief omzetbelasting naar het geldende omzetbelastingtarief en exclusief emballage, tenzij expliciet anders overeengekomen. De kosten van emballage worden afzonderlijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever berekend. Vanaf het moment van verlaten van ons magazijn zijn de kosten van vervoer en verzekering van te leveren goederen voor rekening van opdrachtgever. Indien vervoer door of vanwege opdrachtnemer plaatsvindt, zijn de kosten van vervoer en verzekering van te leveren goederen voor rekening van opdrachtnemer. Opdrachtnemer brengt hiervoor aan opdrachtgever een vergoeding in rekening die door opdrachtnemer van tijd tot tijd bekend wordt gemaakt. Deze vergoeding is afhankelijk van de ordergrootte en het orderbedrag. Opdrachtgever maakt van tijd tot tijd bekend welke orders worden ingedeeld in de categorie "kleine" orders, orders en franco orders. Voor kleine orders geldt een vergoeding voor vervoer en verzekering en kleine ordertoeslag, voor orders geldt een vergoeding voor vervoer en verzekering en voor franco orders gelden geen vergoedingen.

3.4       Prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en Ionen, geldend op de dag van de aanbieding conform het tweede lid van dit artikel. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van de aanbieding en de aflevering of oplevering een tijdvlak van één kalendermaand overschrijdt en de Ionen en de prijzen van de materialen in die periode wijzigingen naar boven hebben ondergaan, wordt de overeengekomen prijs evenredig gewijzigd. Betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die der hoofdsom.

3.5       Als een opdrachtgever geen gebruik maakt van een aanbieding komen alle kosten die opdrachtnemer redelijkerwijs heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 4. Levering en risico

 

4.1       De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld, er vanuit gaande dat een opdracht onder normale, hem bekende omstandigheden, kan worden uitgevoerd.

4.2       De levertermijn vangt aan wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, een eventueel overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

4.3       Wanneer sprake is van andere omstandigheden dan die, die opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, verlengt opdrachtnemer de levertijd met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze gewijzigde omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet gewijzigd in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit wel toelaat. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

4.4       Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Na ingebrekestelling zullen wij met de koper in overleg treden over nakoming of ontbinding van de overeenkomst. In geval van nakoming en ontbinding kan de koper slechts aanspraak maken op schadevergoeding, wanneer dat schriftelijk van te voren is overeengekomen. In geen geval kan koper vergoeding van indirecte schade en/of gevolgschade vorderen.

4.5       Indien bij levering op afroep geen termijnen voor een afroep zijn gesteld, heeft verkoper het recht - indien binnen drie kalendermaanden nog niet of nog niet alles is afgeroepen - de koper schriftelijk te sommeren om een termijn te noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de koper verplicht is binnen acht werkdagen te voldoen De door koper te noemen termijnen zullen een tijdvak van drie maanden niet mogen overschrijden; bij overschrijding van deze driemaandse termijn is de verplichting tot levering van het nog openstaande gedeelte van de order voor verkoper vervallen.

4.6       Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn door koper niet zijn afgenomen, staan ze te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. Het staat verkoper naar zijn keuze vrij om deze goederen terug te nemen onder gelijktijdige creditering, rekening houdend met een korting voor de periode van opslag en risico. In dat geval zal verkoper koper hiervan op de hoogte brengen. Voor goederen die geen standaard goederen zijn en derhalve niet zijn vermeld in onze catalogi, of niet standaard door opdrachtnemer op voorraad worden gehouden, geldt dat, indien deze goederen na het verstrijken van de levertermijn door koper niet zijn afgenomen, ze te zijner beschikking staan opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na afloop van deze levertermijn worden de betreffende goederen door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebracht door middel van een factuur. Na het verstrijken van een termijn van dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum krijgt opdrachtnemer het recht de niet door opdrachtgever afgehaalde goederen af te voeren op kosten van opdrachtgever. Opdrachtnemer brengt deze kosten in rekening bij opdrachtgever door middel van een factuur.

4.7       Opdrachtgever kan uitsluitend rechten ontlenen aan adviezen en informatie van opdrachtnemer indien deze adviezen en informatie direct betrekking hebben op een order met een daaruit voortvloeiende levering.

4.8       Het risico van gebruik van door opdrachtgever voorgeschreven materialen, evenals het risico van functionele toepasbaarheid van door opdrachtgever bestelde (onderdelen van) goederen is voor rekening van opdrachtgever.

4.9       Opdrachtgever is verantwoordelijk voor door hem gemaakte tekeningen, berekeningen en informatie, evenals de onderlinge consistentie daartussen. Voorts vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer van claims en aanspraken van derden met betrekking tot door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen, constructies, etc.

4.10     Opdrachtgever heeft het recht materialen, monsters en modellen voor zijn risico en kosten te (doen) onderzoeken. De kosten en het risico van een dergelijk onderzoek, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen het risico van verlies van tijd, komen geheel en uitsluitend voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever gebruik van de mogelijkheid tot onderzoek      wenst te maken dient hij opdrachtnemer hiervan op de hoogte te brengen ten tijde van het geven van de betreffende opdracht. Mocht opdrachtgever zijn wens tot onderzoek niet tijdig hebben kenbaar gemaakt bij opdrachtnemer, dan heeft opdrachtnemer uitsluitend een inspanningsverplichting om een onderzoek mogelijk te maken.

 

Artikel 5. Risico-overgang

 

5.1       Het risico van door opdrachtnemer aan opdrachtgever te leveren goederen gaat over op opdrachtgever op het moment dat deze goederen het magazijn van opdrachtnemer verlaten.

5.2       Indien partijen overeenkomen dat goederen door opdrachtnemer zullen worden vervoerd in het kader van een opdracht dan komt alle risico van deze goederen voor rekening van opdrachtgever. Onder vervoer wordt in dit verband mede begrepen opslag, laden, transport en lossen. Het staat opdrachtgever vrij om de goederen gedurende vervoer te verzekeren.

 

Artikel 6. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 

6.1       Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door ons niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ons bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend waren, hebben wij het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft.

6.2       Daarnaast hebben wij het recht de nakoming van onze verplichting op te schorten en zijn wij niet in verzuim indien wij - ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten onze invloedssfeer liggen - tijdelijk verhinderd zijn onze verplichtingen na te komen.

6.3       Onder de in lid twee van dit artikel genoemde omstandigheden wordt mede verstaan het weer, aardbevingen, het niet voldoen door onze leveranciers of hun onderaannemers aan hun verplichtingen tegenover ons, evenals brand, stakingen, wegblokkades of werkonderbrekingen of het (gedeeltelijk) verloren gaan van de te verwerken materialen en gereedschappen, import of handelsverboden.

6.4       De bevoegdheid tot opschorting bestaat niet indien de nakoming blijvend onmogelijk is, dan wel de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes (6) kalendermaanden heeft voortgeduurd. In dat geval wordt de overeenkomst tussen partijen ontbonden, zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

6.5       Indien wij onze verplichting gedeeltelijk zijn nagekomen, zijn wij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het al verrichte werk en de al gemaakte kosten.

 

 

 

 

Artikel 7. Retourneren/retourname

 

Tenzij anders is overeengekomen, worden geleverde en geaccepteerde goederen niet teruggenomen.

 

Artikel 8. Aanvaarding en reclamaties

 

8.1       Voor beoordeling van soort, afmeting, kwaliteit, wijze van uitvoering e.d. is alleen het gestelde in onze laatstgeldende catalogus beslissend.

8.2       Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen vijf (5) werkdagen na aflevering van een zaak, onmiddellijk na ontdekking van het gebrek of op het moment dat hij het gebrek redelijkerwijs had moeten ontdekken bij ons schriftelijk heeft geprotesteerd.

8.3       Een klacht over een factuur dient binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

8.4       Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij levering te worden vastgesteld door een vermelding op de vrachtbrief. Indien vermelding op de vrachtbrief achterwege blijft vervalt iedere aanspraak op grond van enig zichtbaar gebrek.

8.5       Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid of verzuim indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of ons de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

8.6       Elk recht op overige reclamaties vervalt zodra de goederen zijn verwerkt of doorgeleverd.

 

Artikel 9. Kwaliteit

 

9.1       Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden, wat afmetingen, volumes, gewichten en aantallen per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.

9.2       Bij aanbiedingen en/of levering volgens monster geldt het monster slechts ter vaststelling van de doorsnedenhoedanigheid. Binnen een zelfde partij en zeker bij nabestellingen dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van (geringe) kleurverschillen en verschillen in uiterlijk, zoals bijvoorbeeld de mate van glans.

9.3       In geval opdrachtnemer het verkochte speciaal voor koper zal moeten (laten) vervaardigen, dient in de overeenkomst de eventuele over-, c.q. ondermaat te worden geaccordeerd.

9.4       Mededelingen door of namens verkoper betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen etc. van de goederen, binden de verkoper niet, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van garantie gedaan.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 

10.1     Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van ons toerekenbaar in verzuim blijven, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd hadden behoren te zijn. De door ons te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan de factuurwaarde van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde goederen.

10.2     Niet voor vergoeding komt in aanmerking bedrijfsschade (bedrijfsstoring, verlies van inkomsten e.d.) door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

10.3     Indien door ons een gebruiksaanwijzing dan wel toepassingsvoorschriften op de verpakking van het product zijn vermeld dan wel afzonderlijk zijn meegezonden, betekent dat slechts dat die wijze van toepassing, naar onze ervaringsregelen en onderzoekingen, in algemene zin de meest juiste is. Opdrachtgever blijft echter gehouden de resultaten proefondervindelijk te beoordelen.

10.4     Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van door ons ingeschakelde hulppersonen.

10.5     Opdrachtgever zal ons vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding tegenover ons terzake van het gebruik van door ons aan opdrachtgever toegezonden tekeningen etc.

 

Artikel 11. Garantie

 

11.1     Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van zes (6) maanden na levering een goede uitvoering van geleverde zaken.

11.2     Als blijkt dat geleverde zaken gebreken bevatten en daardoor niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

11.3     Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

11.4     Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.

11.5     Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik en niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.

11.6     Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.

 

Artikel 12. Betaling

 

12.1     Betaling dient te geschieden contant op het vestigingsadres van opdrachtnemer of aan de vervoerder of bij overboeking naar bankrekening xxxxxxxxxx ten name van opdrachtnemer, of een andere schriftelijk door opdrachtnemer op te geven bankrekeningnummer.

12.2     De betaaltermijn wordt afzonderlijk tussen partijen overeengekomen. Indien niet expliciet een betaaltermijn is overeengekomen bedraagt de betaaltermijn dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

12.3     Indien opdrachtgever een factuur niet binnen dertig (30) kalenderdagen voldoet aan opdrachtnemer is hij in verzuim. Opdrachtnemer is gerechtigd vanaf dat moment vertragingsinterest te berekenen van anderhalf procent (1,5 %) per kalendermaand. Een gedeelte van een kalendermaand wordt berekend als gehele kalendermaand. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare fracturen, in volgorde van factuurdatum, de oudste eerst, ook al vermeldt koper dat voldoening betrekking heeft op een latere fractuur.

12.4     Indien koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, zijn alle incassokosten voor zijn rekening. Onder deze kosten zijn mede begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling, naast de verschotten en het honorarium van degene die door ons met de invordering is belast. De kosten zullen worden berekend in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij de daadwerkelijke kosten hoger liggen dan dit tarief, dan zullen de daadwerkelijke kosten verschuldigd zijn.

12.5     Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

12.6     Indien zich één van de hieronder genoemde situaties voordoet, wordt koper geacht in verzuim te zijn en is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis zoals bedoeld in boek 6, artikel 265 BW, op grond waarvan wij gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden.

            Koper wordt in staat van faillissement verklaard, gaat over tot boedelafstand, doet een verzoek tot surséance van betaling, dan wel er wordt beslag gelegd op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen.

            Koper komt te overlijden of wordt onder curatele gesteld.

            Koper komt enige uit kracht van de Wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet na.

            Koper laat na een factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.

            Koper staakt zijn bedrijfsuitoefening, dan wel draagt zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk over, waaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of al bestaande vennootschap, dan wel koper gaat over tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf.

            In genoemde gevallen zijn wij tevens gerechtigd nog niet vervallen bedragen, welke koper nog verschuldigd is, geheel op te eisen en onze eigendommen onmiddellijk bij koper op te (laten) halen.

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 

13.1     Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever: tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of         andere gelijksoortige overeenkomsten; voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen; vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

13.2     Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

13.3     Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

13.4     Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

 

Artikel 14. Merken(bescherming) en handelsnaam

 

14.1     Door verkoper in het verkeer gebrachte goederen mogen niet dan na zijn schriftelijke toestemming en op nader door hem te stellen voorwaarden onder merken waarop hij rechthebbende is of onder vermelding van zijn handelsnaam worden aangeboden of verhandeld.

14.2     Opdrachtgever geeft, door het geven van opdracht, opdrachtnemer het recht de in het verkeer gebrachte goederen, alsmede de zaken waarin de in het verkeer gebrachte goederen zijn verwerkt, door middel van beschrijving en (digitale) film en foto en andere gegevensdragers te gebruiken voor publicitaire en andere doeleinden van opdrachtnemer.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

15.1     Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

15.2     Alle geschillen, voortvloeiende uit door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank te Roermond, tenzij wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

15.3     Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals arbitrage of mediatie overeenkomen.

 

 
Product zoeken